Coronavirus - COVID-19

Het coronavirus roept veel vragen op bij werkgevers en werknemers, maar ook bij arbo professionals die hen hierbij ondersteunen. Door overheid en andere partijen is veel informatie gepubliceerd, maar deze is meestal vrij algemeen. Op deze pagina vindt u (links naar) informatie die meer gericht is op de sector waterbouw.

Adviezen en maatregelen overheid

Geadviseerd is om de richtlijnen en maatregelen van het RIVM en het kabinet op te volgen in de aanpak van het virus; thuis en tijdens het werk. Meer informatie over de richtlijnen en maatregelen is te vinden op:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Protocol 'Samen veilig doorwerken'

Het Rijk en de bouw- en technieksector hebben het protocol 'Samen veilig doorwerken' vastgesteld. Dit protocol biedt duidelijkheid aan bedrijven, bewoners, opdrachtgevers, klanten, en alle werkenden over veilig werken tijdens de coronacrisis. Ook aan bod komt de manier waarop werkzaamheden bij mensen thuis veilig doorgang kunnen vinden. Het protocol is door Bouwend Nederland en Techniek Nederland aan het ministerie van BZK aangeboden en in het overleg met de Ministers van BZK en I&W met diverse andere bouwbranches en vakbonden aangevuld en vastgesteld.

Het protocol 'Samen veilig doorwerken' voor de bouw- en technieksector geeft ook voor de waterbouw goede handvatten.

Het protocol ‘Samen veilig doorwerken’:

Om veilig te kunnen doorwerken blijft het van onverminderd belang om het protocol te volgen. Dit protocol is gebaseerd op de arbeidshygiënische strategie en sluit aan op de huidige maatregelen van de overheid. Het belangrijkste is om de basisregels te blijven volgen:

  • Blijf thuis bij klachten en laat je testen
  • Houd 1,5 meter afstand van anderen
  • Was je handen regelmatig
  • Nies en hoest in je elleboog

De laatste aanpassing (28 okt 2020) betreft het gebruik van mondkapjes. Daarnaast is er hernieuwde aandacht voor het belang van het in acht nemen van de quarantaineperiode als er contact is geweest met positief geteste personen. Hiermee geven de sectoren een duidelijk signaal aan vakmensen, bedrijven en hun klanten dat zij alles in het werk stellen om veilig te kunnen doorbouwen.

Gebruik mondkapje
Vanaf 1 december 2020 is het dragen van een mondkapje verplicht in alle openbare en overdekte ruimten, in het onderwijs, het openbaar vervoer en bij contactberoepen. In aanvulling hierop moet een mondkapje of faceshield gebruikt moet worden bij bedrijfsmatig vervoer met meer dan twee personen.

Meer informatie

Ter ondersteuning zijn er diverse documenten ontwikkeld met meer informatie gebundeld per situatie en maatregel:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Toolboxen Corona van Volandis

Gebaseerd op het protocol 'Samen veilig doorwerken' heeft Volandis toolboxen ontwikkeld. De toolboxen Corona geven o.a. informatie over:

  • De maatregelen die genomen moeten worden om deze risico's te beperken.
  • Hoe te werken op de bouwplaats.

Het protocol wordt regelmatig aangepast als daar aanleiding voor is. Het is dan ook aanbevolen regelmatig te kijken of er aanpassingen of nieuwe downloads zijn!

De helpdesk is een loket voor vragen, informatie en meldingen over veilig doorwerken tijdens de coronacrisis. Deskundigen geven advies via het telefoonnummer 085 – 080 1544. E-mailen en chatten is mogelijk via: www.helpdeskcorona-bt.nl. Veel antwoorden zijn ook al te vinden op de FAQ-lijst.

Bijgewerkte versies van de toolboxen, factsheets en checklisten en infographics zijn te vinden op de website van de Helpdesk Corona Bouw & Techniek onder "Downloads".

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Het werken aan boord van schepen / Nederlandse zeevaart

De zeevaart is een vitale sector met als specifieke werkomstandigheid dat bemanningsleden lange tijd achtereen relatief dicht bij elkaar leven en werken en verstoken zijn van gespecialiseerde medische hulp aan wal. Zowel het maximaal reduceren van de kans op een uitbraak van besmetting met COVID-19 aan boord als een optimale aanpak bij (verdenking van) besmettingen zijn daardoor van groot belang. Waterbouwschepen werken vaak in binnen- en buitenland en zijn onderworpen aan intensieve (internationaal gereguleerde) veiligheidsprocessen.

Door ILT is het Corona virus (COVID-19) Contingency Plan and Guidelines (inmiddels revisie 4) op de website gepubliceerd. Lees over dit plan een korte samenvatting op de website van KIWA.

Eisen en regels bij reizen

De Nederlandse overheid heeft bepaald dat reizigers uit de meeste landen per 29 december 2020 een negatieve testuitslag moeten laten zien als zij Nederland inreizen. Dit is één van de Nederlandse maatregelen om de import en verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.
Voor zeevarenden die reizen voor hun werk is echter een uitzondering gemaakt. Op de website van de overheid is hier het volgende over vermeld:

De volgende personen hebben geen negatieve testuitslag of verklaring nodig:
Zeevarenden in het bezit van een zeemansboekje als zij in uitoefening van hun functie reizen of als zij van of naar hun werkzaamheden in Nederland reizen. De uitzonderingen gelden niet voor zeevarenden op commerciële jachten en pleziervaart
.”

Aanvullende eisen bij reizen naar Nederland

Als maatregel tegen het verspreiden van nieuwe mutanten van het Coronavirus heeft de Nederlandse overheid een aanvullende eis geïntroduceerd voor personen die vanuit het Verenigd Koninkrijk, Ierland of Zuid-Afrika naar Nederland reizen. Het betreft de verplichting van een negatieve uitkomst van een Covid-19-sneltest die kort voor het instappen in het vliegtuig of aan boord gaan van de veerboot moet zijn afgenomen.

NB: Zeevarenden die in het kader van aflossingen naar en van schepen reizen zijn niet uitgezonderd van deze verplichting. Zeevarenden blijven wel uitgezonderd van de ook nog steeds geldende verplichting van een negatieve PRC-testverklaring (niet ouder dan 72 uur) bij binnenkomst in Nederland (zie hierboven).

Voor het reizen per vliegtuig zal de verplichting op vrijdag 15 januari 2021 van kracht worden. De verplichting bij het reizen per veerboot zal enkele dagen later ingaan.

Eisen bij reizen naar buitenland

Verenigd Koninkrijk: Met ingang van maandag 18 januari 2021 geldt voor het reizen naar het Verenigd Koninkrijk de verplichting van het bij vertrek kunnen overleggen van een negatieve test op het coronavirus (Covid-19). Deze test mag tot uiterlijk drie dagen voor vertrek zijn afgenomen.

Zeevarenden, ook bij het reizen in het kader van bemanningswisselingen, en surveyors/inspecteurs van schepen zijn van deze testverplichting vrijgesteld. Bij het gebruik maken van de vrijstelling geldt het advies dat op basis van een monsterboekje of andere documentatie kan worden aangetoond dat als zeevarende wordt gereisd.

Meer informatie, waaronder de eisen waaraan de test dient te voldoen en de vrijgestelde beroepsgroepen, is te vinden op de website van de overheid van het Verenigd Koninkrijk.

Duitsland: In onderstaande (Engelstalige) bijlagen vindt u informatie over de verordening inzake bescherming tegen infectierisico's met betrekking tot het coronavirus zoals aangenomen door de Duitse overheid op 13 januari 2021 met een overzicht van de voorschriften (en vrijstellingen) voor personeel in de transport- en maritieme sector.
Er is nog geen vrijstelling van deze nieuwe regelgeving voor transportmedewerkers en bemanningsleden (waaronder ook de medewerkers in de waterbouw), maar door betrokken partijen wordt hier wel een sterke lobby voor gevoerd, zowel in Duitsland als op EU-niveau.

Handreiking COVID-19 pandemie en de Nederlandse zeevaart

In nauwe afstemming tussen organisaties van werkgevers en werknemers in de maritieme sector (Nautilus International, CNV Vakmensen, de Vereniging van Waterbouwers, de Koninklijke Vereniging van Nederlandse reders, de Redersvereniging voor de Zeevisserij en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, DGLM en de Inspectie Leefomgeving en Transport) is een handreiking "COVID-19 pandemie en de Nederlandse zeevaart" tot stand gekomen. Deze handreiking over COVID-19 is opgesteld voor zeeschepen onder Nederlandse vlag en heeft geen juridische status.

De basis van de handreiking ligt in de richtlijnen van IMO en IMHA. De Nederlandse maritieme sector heeft de handreiking in lijn gebracht met het RIVM-advies. De handreiking gaat uitsluitend over veilig en gezond werken en reizen in relatie tot COVID-19 en is gebaseerd op de arbeidshygiënische strategie: bronaanpak, collectieve maatregelen, individuele maatregelen en persoonlijke beschermingsmiddelen.

De handreiking bestaat uit diverse documenten en is hier te downloaden. Er is ook een Engelse vertaling van de documenten beschikbaar.

IMO / ICS

Ook IMO en ICS hebben handleidingen ontwikkeld ten behoeve van het gezond werken aan boord, aflossingen, etc. Een daarvan is de handleiding voor reders, maar de websites bevatten nog veel meer informatie en hulpmiddelen.

Meer informatie: website IMO en website ICS

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Coronahandreiking SER & StAr

Werkgeversorganisaties MKB-Nederland en VNO-NCW en vakcentrales FNV en CNV hebben gezamenlijk vanuit het SER-Arboplatform en de Stichting van de Arbeid een handreiking ontwikkeld om bedrijven te helpen om gezond en veilig te werken. Deze nieuwe handreiking besteedt speciaal aandacht aan maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus op de werkplek. Bedrijven kunnen veel van de maatregelen die genoemd worden als aanvulling overnemen in hun RI&E.

De handreiking is hier te vinden.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Info over het coronavirus voor AH's en HVK's

Op haar Covid-19 pagina biedt de Nederlandse Vereniging voor Arbeidshygiëne (NVvA) veel informatiebronnen gerangschikt naar thema's. Het doel is dat hiermee de arbo professionals achtergrond info beschikbaar hebben, waarmee zij hun adviezen kunnen vormgeven. Dit betekent dat iedereen zelf verantwoordelijk blijft voor de opgestelde adviezen.

Corona-gerelateerde vragen beantwoord voor arbo professionals

Op de website beroepsziekten.nl zijn speciale kennisnieuwsbrieven gedeeld met de meest gestelde vragen met antwoord op een rijtje. Hiermee dragen de samenwerkende deskundigen en beroeps- en brancheverenigingen voor bedrijfsgezondheidszorg bij aan optimale kennisdeling.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Contingency Plan van Inspectie Leefomgeving en Transport (ILenT)

Begin april 2020 publiceerde Inspectie Leefomgeving en Transport (ILenT) een Contingency plan ten behoeve van scheepscertificaten en persoonscertificaten van zeegaande schepen onder Nederlandse vlag. Het plan beschreef dat de geldigheid van deze certificaten met een aantal maanden konden worden verlengd en er door de Covid 19 maatregelen geen mogelijkheid was deze regulier te verlengen. Einddatum van dit eerste plan is 19 juni 2020.
Vanwege het coronavirus kunnen rederijen nog steeds moeilijk aan overheidseisen voldoen. Omdat zij bijvoorbeeld geen inspecties aan boord meer mogen (laten) uitvoeren, kunnen ook geen certificaten worden afgegeven. Verder kan de geldigheid van vaarbevoegdheidsbewijzen en medische keuringen van de bemanning verlopen.

Daarom heeft de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILenT) in overleg met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) besloten om de periode waarin het Contingency plan van kracht is te verlengen tot 19 september 2020. Scheepscertificaten worden met 3 maanden verlengd en persoonsdocumenten zoals vaarbevoegdheidsbewijzen met 6 maanden. In het herziene Contingency plan staan ook bepalingen met betrekking tot certificaten, die langer dan 3 maanden verlopen zijn.

Het Corontingency plan revision 2 is gepubliceerd op de website van ILenT:
https://www.ilent.nl/onderwerp...

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CHIRP Maritime: De situatie van zeevarenden aan boord van schepen

CHIRP Maritime heeft 3 (Engelstalige) artikelen gepubliceerd over het lot van zeevarenden die momenteel aan boord vastzitten en niet kunnen worden gerepatrieerd tijdens de huidige COVID-19-pandemie. Het verklarende 'Insight'-artikel introduceert de 2 documenten met daarin praktisch medisch advies voor kapteins en zeevarenden en uitleg over de mogelijke psychologische impact op zeevarenden en hun families.

Deze Insight-artikelen zijn beschikbaar op de website van CHIRP Maritime, de directe links zijn hieronder opgenomen:

2020-04-20 – Trapped by COVID-19 – highlighting the plight of seafarers on board vessels
2020-04-17 – Focus on seafarer wellbeing during the COVID-19 pandemic

2020-04-07 – CHIRP Maritime – COVID-19 General Medical Advice

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Praktische informatie voor consumenten/werknemers

Op de website van de NVZ (Nederlandse Vereniging van Zeepfabrikanten) wordt volop aandacht besteed aan het Corona virus en de hygiëne maatregelen die iedereen in acht moet nemen om verspreiding zoveel mogelijk te voorkomen.

Hier vindt u een aantal handige downloads waar visueel is aangegeven hoe u het best uw handen kan wassen, wat er wordt verstaan onder kritische contactmomenten en hoe u het best handdesinfectie toepast.

De informatie kan ook goed gebruikt worden als materiaal ter voorlichting van de eigen werknemers!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------