Jaarplan 2019 en Meerjarenplan 2019-2022 Inspectie SZW

Bij het Jaarplan 2019 en het Meerjarenplan 2019-2022 van de Inspectie SZW is het realiseren van maatschappelijk effect als leidend gesteld. Het streven is dat er in Nederland veiliger, gezonder en eerlijker wordt gewerkt en er bestaanszekerheid is voor iedereen.

Het Meerjarenplan 2019-2022 en het Jaarplan 2019 geven invulling aan de geïntensiveerde aanpak van de Inspectie

  • In het Regeerakkoord is structureel €50 miljoen extra per jaar vrijgemaakt voor de handhavingsketen van de Inspectie SZW. Deze extra middelen zullen vooral worden benut om extra inspecteurs en rechercheurs te werven, waardoor de inspectiedruk aanzienlijk toeneemt: ISZW bereikt meer bedrijven met interventies dan voorheen.
  • Inspecteurs en rechercheurs worden ingezet op de thema’s waarop de komende jaren prioriteit ligt: de bevordering van eerlijk werk, waaronder het voorkomen van arbeidsuitbuiting en onderbetaling, de borging van de procesveiligheid en bestrijding van acute en chronische blootstellingrisico’s aan gevaarlijke stoffen bij zowel BRZO-bedrijven als overige (chemische) bedrijven.
  • Ook zal de extra capaciteit bijdragen aan het herstellen van de balans tussen ongevalsonderzoeken en preventieve inspecties op het terrein van gezond en veilig werken. Er wordt daarbij ingezet op de verbetering van de naleving van de kernverplichtingen van de Arbeidsomstandighedenwet voor een betere beheersing van arbeidsrisico’s en preventie van arbeidsongevallen.
  • Er wordt intensiever ingezet op de aanpak van arbeids(markt)discriminatie. (Verhoogd inspectiebudget: 0,5 miljoen extra vanuit het handhavingsbudget)

Meerjarenplan 2019-2022

Het nieuwe meerjarenplan 2019-2022 is gebaseerd op een verbeterde objectieve risico- en omgevingsanalyse. Nieuw is dat het perspectief van burgers nu ook wordt meegewogen: wat zijn volgens hen de belangrijkste risico’s op de arbeidsmarkt voor de Inspectie om op te treden.

De Inspectie streeft ernaar de capaciteit en middelen met name in te zetten op de meest risicovolle situaties en bedrijven, de top van de piramide. Zo leidt de risicogerichte aanpak ertoe dat in het Meerjarenplan en Jaarplan met name die situaties op de arbeidsmarkt worden beschreven, waarbij de Inspectie verwacht te moeten handelen en/of ingrijpen.

Door de nieuwe risico- en omgevingsanalyse wordt een aantal activiteiten samengevoegd om de inzet zo effectief mogelijk te organiseren: het aantal programma’s wordt teruggebracht van 24 naar 17. Naast intensivering is er sprake van verbreding. Bij de risico’s van industriële arbeid lag bijvoorbeeld de focus op de sector metaal. Nu wordt een breder programma gestart dat zich gaandeweg in meerdere branches richt op de risico’s van industriële arbeid, waaronder de afvalbranche.

Het programma “Bedrijven met gevaarlijke stoffen” zal in 2019 en 2020 worden omgevormd tot een deskundig dedicated team voor de aanpak van gevaarlijke stoffen. Een arbeidsmarktbrede aanpak staat daarbij centraal, waarbij het gaat om de voorkoming van enerzijds acute blootstelling aan gevaarlijke stoffen door de borging van procesveiligheid en anderzijds van chronische blootstelling aan de carcinogene (kankerverwekkende), mutagene en reprotoxische stoffen. Ook gaat het om bijvoorbeeld de blootstelling van Chroom VI, kwartsstof en lasrook in andere sectoren.