Arbocatalogus Waterbouw

De Arbocatalogus Waterbouw is een document, waarin sociale partners op brancheniveau vastleggen welke maatregelen (middelvoorschriften) getroffen worden om te voldoen aan de doelvoorschriften in de Arbowet. De maatregelen in de Arbocatalogus gelden alleen als uitgangspunt bij de handhaving voor zover zij met positief resultaat getoetst zijn door de Inspectie van SZW.

De Arbocatalogus is ontstaan door een wijziging van de Arbowet per 1 januari 2007. Met deze wetswijziging is er onderscheid gemaakt tussen een publiek domein dat door de overheid wordt ingevuld en een privaat domein dat door sociale partners wordt ingevuld.

Arbo & Veiligheid Waterbouw

Voor 2007 was de Waterbouw al ver in de ontwikkeling van een arbeidsomstandigheden- en veiligheidsbeleid. Sociale partners waren en zijn nog steeds van mening dat alle bestaande informatiebronnen in de Waterbouw, te weten:

  • Handboek VGM;
  • Veiligheidsinstructies;
  • Veiligheidssignalisatie;
  • Informatie over opleidingen.

gezamenlijk de Arbocatalogus voor de Waterbouw vormen en dat deze informatie in zijn geheel van toepassing dient te zijn voor de branche. Dit betekent dus dat de Arbocatalogus Waterbouw geen vrijblijvende documenten en informatie bevat. Dat de Inspectie SZW momenteel maar een deel van deze informatie heeft getoetst is voor de branche geen belemmering om alle informatie te gebruiken.

Arbocatalogus Waterbouw

In de Arbocatalogus Waterbouw zijn de algemene en specifieke risico’s aangegeven die voor onze branche van toepassing zijn. Vanuit deze Arbocatalogus kan men op een eenvoudige manier toegang verkrijgen tot de informatie over de te nemen maatregelen om de genoemde risico’s te elimineren of beheersbaar te maken. Deze maatregelen kunnen algemeen van aard zijn maar kunnen ook specifiek voor onze branche van toepassing zijn.

Buiten de informatie over de te nemen maatregelen voor het elimineren of beheersbaar te maken van risico’s wordt ook informatie genoemd die betrekking heeft op de samenhang tussen de verschillende wet- en regelgevingen waarmee wij in onze branche te maken hebben. Dit laatste is vooral van belang voor de bedrijven die met meerdere wet- en regelgevingen te maken hebben zoals Arbeidswetgeving, Arbowet, Internationale Regelgeving, Zeevaart, Binnenscheepvaart, Milieuwetgeving en overige wetgeving. Verder worden ook verschillende management en zorgsystemen genoemd. Meer informatie in de Arbocatalogus Waterbouw.

Fysieke belasting

Iedere medewerker heeft te maken met lichamelijke inspanning. Bijvoorbeeld bij het verplaatsen van producten (tillen, dragen, duwen, trekken). Dan worden de spieren en gewrichten in rug, schouders en armen zo regelmatig gebruikt dat fysieke overbelasting kan ontstaan. Of er is juist sprake van onderbelasting door te weinig bewegen of te lang zitten. Zowel over- als onderbelasting kan leiden tot gezondheidsklachten. Om gezondheidsklachten te voorkomen, heeft de overheid regels opgesteld. In de Arbocatalogus Waterbouw wordt veel aandacht besteed aan de specifieke belasting die medewerkers in onze sector kunnen ervaren en welke maatregelen genomen kunnen worden om de fysieke belasting tot een minimum te beperken. Meer informatie over fysieke belasting is te vinden op: Arbocataloguswaterbouw.nl.